Recepty

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

Zasady wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ

Recepty na leki stałe można powtarzać bez konieczności wizyty lekarskiej pod warunkiem, że stan zdrowia pacjenta nie uległ zmianie oraz w okresie nie dłuższym niż 3 mies. od poprzedniej wizyty. Po upływie 3 mies. recepta powinna być powtórzona po uprzedniej konsultacji lekarskiej.

Powtórne recepty można odbierać w recepcji.

Na jednej recepcie może zostać przepisanych do 5 (pięć) różnych leków gotowych lub pojedyncza ilość leku robionego.

Osoba przepisująca leki może wystawić do 3 (trzech) recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 (dziewięćdziesiąt) dni.

Pacjentowi przebywającemu i leczonemu w szpitalu przysługują w ramach tego leczenia wszystkie niezbędne świadczenia – także leki. Niedopuszczalne jest wystawianie recept i zmuszanie pacjentów do wykupienia leków koniecznych do prowadzenia leczenia w szpitalu. Przy wypisie ze szpitala lekarz powinien wystawić pacjentowi receptę na niezbędne leki wymienione w karcie informacyjnej.

Na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę (także na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego), lekarz rodzinny może wystawiać recepty refundowane w celu kontynuacji terapii zleconej przez specjalistę. Zaświadczenie powinno zawierać rozpoznanie choroby i zalecaną farmakoterapię.

NFZ wymaga aby pacjent posiadał aktualne zaświadczenie od specjalisty (nie starsze niż sprzed 1 roku) potwierdzające konieczność zażywania leków specjalistycznych (np. w astmie oskrzelowej, schorzeniach neurologicznych itd.).

Bez aktualnego zaświadczenia lekarz rodzinny może wypisywać leki specjalistyczne ze 100% odpłatnością