Opieka Paliatywna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

Opieka paliatywna i hospicyjna

Na terenie powiatu tucholskiego działa (wizyty domowe):

 

„Hospicjum im. Św. Małgorzaty”

ul. Świecka 27, Tuchola

tel. 523365767, fax 523365767

 

 

Co należy wiedzieć o opiece paliatywnej?

 

Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Podejmowanedziałania mają na celu zapobieganie cierpieniu, niesienie ulgi, leczenie bólu i innych objawów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta. Pomoc umierającemu, ciężkoi nieuleczalnie choremu oraz jego rodzinie zapewnia wielodyscyplinarny zespół osób, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog.

 

Świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane są:

  • w oddziale medycyny paliatywnej oraz hospicjum stacjonarnym,

  • w hospicjum domowym,

  • w poradni medycyny paliatywnej.

Oddział medycyny paliatywnej i hospicjum stacjonarne przeznaczone są przede wszystkim dla pacjentów z trudnymi do kontroli objawami, bez nadziei na wyleczenie, w schyłkowym okresie życia.

 

W hospicjum domowym całościową opieką objęci są pacjenci z zaawansowanymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi, zagrażającymi życiu chorobami przewlekłymi o złym rokowaniu(określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia). Pacjentom objętym opieką przysługują w zależności od potrzeb, porady lekarskie – nie rzadziej niż 2 (dwa) razy w miesiącu, a wizyty pielęgniarskie -nie rzadziej niż 2 (dwa) razy w tygodniu. Wizyty innych członków zespołu hospicjum domowego (psychologa, fizjoterapeuty) ustalane są przez lekarza sprawującego opiekę nad chorym, w zależności odpotrzeb pacjenta.

 

W poradni medycyny paliatywnej sprawowana jest opieka nad chorymi, których stan ogólny jest stabilny i którzy mogą przybyć do poradni oraz nad chorymi, którzy ze względu na ograniczoną możliwośćporuszania się wymagają wizyt domowych. Wizyty lub porady mogą być udzielane do 2 (dwóch) razy w tygodniu.

 

Skierowanie

 

Żeby pacjent mógł być objęty opieką paliatywną i hospicyjną konieczne jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.