Leczenie Uzdrowiskowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

Zasady korzystania z leczenia uzdrowiskowego

W 2012 r. na leczenie wszystkich pacjentów korzystających z uzdrowisk Fundusz wydał ponad 500 milinów złotych (584 050 345 zł). Leczenie jednej osoby kosztowało średnio 1 532,45 zł.

 

 

W uzdrowisku wykorzystywane są różne bogactwa naturalnych i czynniki fizyczne:

wody mineralne,

borowiny,

bodźce klimatoterapeutyczne,

hydroterapia;

fizykoterapia,

kinezyterapii.

 

W czasie pobytu w, w zależności od profilu uzdrowiska, a także od potrzeb i wskazań można skorzystać między innymi z:

kąpieli leczniczych i ćwiczenia w basenach,

kuracji pitnych i inhalacji,

natrysków,

biczów szkockich, masaży wodnych,

zawijań i okładów,

ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii,

ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii,

krioterapii,

masażu leczniczego,

gimnastyki indywidualnej i zbiorowej.

 

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

 

 

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Osoba pracująca otrzymuje w tym czasie zwolnienie lekarskie. Pobyt dziecka trwa 27 dni.

 

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni. Pobyt dziecka jest bezpłatny, natomiast pobyt osoby pracującej jest częściowo odpłatny. Osoba pracująca odbywa go w ramach urlopu wypoczynkowego.

 

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 (dwadzieścia osiem) dni, jest bezpłatny i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego.

 

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 (dwadzieścia osiem) dni, jest częściowo odpłatny i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

 

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 (od sześciu do osiemnastu) dni.

 

 

Skierowanie

 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia. Jest to o tyle ważne, ze leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu. Prawidłowo i czytelnie wypełnione skierowanie,przesyłane jest przez lekarza lub przez pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ. Po zarejestrowaniu w oddziale NFZ, skierowanie jest sprawdzane przez zatrudnionego w Funduszu lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego.

 

Jeżeli specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia – nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a pacjent otrzymuje pisemną informację o tym fakcie. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Skierowanie podlega weryfikacji co 18 (osiemnaście) miesięcy od daty wystawienia. Jeżeli w tym czasie leczenie nie zostało rozpoczęte, NFZ odsyła skierowanie do świadczeniodawcy, który je wystawił w celu ponownej weryfikacji.

 

W przypadku negatywnej weryfikacji, lekarz wystawiający skierowanie zawiadamia o tym fakcie zarówno pacjenta, jak i właściwy oddział NFZ (w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania skierowania). Skierowanie, które zostało pozytywnie zweryfikowane przez lekarza, powinno zostać przesłane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania z powrotem do oddziału NFZ, gdzie zostanie ono poddane ponownej ocenie. w przypadku, kiedy jest ona pozytywna, nie traci się swojego miejsca na liście oczekujących.

 

Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręczy pacjentowi potwierdzone skierowanie nie później niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

 

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z ambulatoryjnego i sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 (osiemnaście) miesięcy.