Informator opieka specjalistyczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

Zasady udzielania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)

W 2012 r. na leczenie wszystkich pacjentów korzystających z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Fundusz wydał prawie 5 miliardów złotych (4 998 294 088 zł). Leczenie jednej osoby kosztowałośrednio 279,55 zł.

 

 

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lekarze specjaliści:

 

wykonują zabiegi medyczne, których wykonanie jest możliwe w gabinetach zabiegowych;

udzielają porad specjalistycznych w ramach których wykonują badania lekarskie, udzielają albo zlecają niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz przepisują konieczne leki.

W czasie pierwszej wizyty, lekarz specjalista stawia diagnozę i ustala dalsze leczenie. W razie potrzeby, kontynuuje leczenie lub kieruje do innych specjalistów, także na leczenie w szpitalu. Jeżeli pacjent jest kierowany przez specjalistę do innej poradni specjalistycznej albo do szpitala, wraz ze skierowaniem powinien otrzymać wszystkie dostępne wyniki badań umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

 

Jeżeli pacjent był wcześniej leczony w szpitalu, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia pobytu w oddziale może udać się do poradni specjalistycznej tego szpitala (w miarę możliwości do lekarzy z zespołu, który zajmował się pacjentem), w celu oceny przebiegu leczenia po zakończeniu hospitalizacji.

 

Lekarz leczący w poradni specjalistycznej jest zobowiązany do pisemnego informowania lekarza rodzinnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, ich dawkowaniu i czasiestosowania oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych. W razie konieczności powinien wystawić zaświadczenie z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią, na podstawie którego lekarz POZ może kontynuować leczenie wypisując wskazane przez specjalistę leki.

 

Lekarz specjalista może skierować na wszystkie badania diagnostyczne niezbędne do rozpoznania choroby, postawienia diagnozy i prowadzenia terapii. Badania diagnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista, wykonywane są na podstawie skierowania w miejscu wskazanym przez lekarza.

 

Na rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, czy też badania medycyny nuklearnej (np. scyntygrafię tarczycy, scyntygrafię całego ciała, czyli na tak zwane ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK), skierowanie może wystawić lekarz z poradni specjalistycznej. Te badania można wykonać w wybranej przez siebie pracowni, laboratorium czy zakładzie diagnostycznym.

 

Ważne! Skierowania na wymienione badania nie może dać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który może skierować jedynie na badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopię, kolonoskopię.

 

Pacjent będący pod stałą opieką specjalistyczną, który wymaga wykonania badań kontrolnych, skierowanie na nie powinien otrzymać od lekarza z poradni specjalistycznej.

 

Skierowanie

 

Udając sie do poradni specjalistycznych mależy posiadać skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. W razie kontynuacji terapii w kolejnym roku kalendarzowym, nie trzeba dostarczać nowego skierowania.

 

W uzasadnionych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia, specjaliści realizują także wizyty w domu chorego. Jeżeli zachodzi taka konieczność, lekarz kierujący do specjalisty powinien wskazać, czy pacjent wymaga udzielenia porady w domu.

W przypadku nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, świadczenie w poradni specjalistycznej winno być zrealizowane w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu w trybie nagłym podejmuje lekarz, a świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

 

Ważne! Skierowanie nie jest wymagane do dermatologa, ginekologa i położnika, okulisty, onkologa, psychiatry oraz wenerologa!