Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

Podstawowe informacje o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące leczenia na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia dostępne są tutaj.

 

 

W jakim celu wydawana jest Europejska Karta Ubezpieczenia

Zdrowotnego (EKUZ)?

EKUZ wydawana jest w celu poświadczenia prawa osoby ubezpieczonej oraz członków jej rodziny do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie pobytu do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne ze względów medycznych, i które są udzielane podczas pobytu czasowego w innym państwie członkowskim UE/EFTA z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu. Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w innym państwie UE/EFTA, w warunkach bezpiecznych dla zdrowia.

 

Do czego uprawnia karta EKUZ?

Zakres uprawnień przysługujących na podstawie karty EKUZ wynika z art. 19 rozporządzenia nr 883/2004. Na podstawie ww. przepisu, ubezpieczony i członkowie jego rodziny przebywający w innym państwie członkowskim UE/EFTA niż państwo właściwe są uprawnieni do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie ich pobytu, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu. Świadczenia te udzielane są w imieniu instytucji właściwej przez instytucję miejsca pobytu, zgodnie z przepisami stosowanego przez nią ustawodawstwa, tak jak gdyby zainteresowane osoby były ubezpieczone na mocy wspomnianego ustawodawstwa.

 

Reasumując, EKUZ uprawnia do rzeczowych świadczeń zdrowotnych niezbędnych podczas pobytu w innym państwie, uwzględniając rodzaj tych świadczeń i przewidywany czas pobytu. O tym, jakie świadczenia są dla danej osoby niezbędne według powyższych kryteriów, decyduje lekarz w państwie pobytu.

Należy pamiętać, że EKUZ nie daje żadnych uprawnień, gdy celem podróży jest uzyskanie leczenia, a więc nie można na jej podstawie skorzystać z zaplanowanych świadczeń w innym państwie członkowskim UE/EFTA.

 

W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń na podstawie karty EKUZ?

Zgodnie z przepisami unijnymi, na podstawie EKUZ osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują te wszystkie rzeczowe

świadczenia zdrowotne, które:

– są niezbędne z medycznego punktu widzenia,

– zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium Polski, aby uzyskać potrzebne leczenie.

Wobec tego osoba przebywająca czasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA ma prawo do korzystania z opieki medycznej w tym państwie w takim zakresie, jaki umożliwi jej kontynuowanie zaplanowanego pobytu wtym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia.

O zasadności udzielenia świadczenia, po uwzględnieniu wskazanych powyżej kryteriów, w każdym przypadku decyduje lekarz. Natomiast w celach weryfikacyjnych, EKUZ trzeba okazać bezpośrednio w placówce służby zdrowia (lekarzowi lub administracji szpitala). W niektórych państwach wraz z kartą EKUZ wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport).

Należy mieć na względzie to, że w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z opieki medycznej na podstawie karty EKUZ można korzystać wyłącznie u świadczeniobiorców, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu.

W celu skorzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych konieczne jest okazanie karty. Nie jest wystarczające podanie lekarzowi samego numeru identyfikacyjnego karty. Lekarz musi osobiście zobaczyć kartę, zweryfikować zawarte na niej dane pod kątem zgodności ze wzorem określonym wprzepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Jaki zakres świadczeń przysługuje na podstawie karty EKUZ?

Na podstawie karty EKUZ przysługują wszystkie te świadczenia, które zostaną uznane przez lekarza za niezbędne z medycznego punktu widzenia w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu.

Posługując się kartą EKUZ można zatem skorzystać ze wszystkich świadczeń, co do których lekarz orzeknie, że są one niezbędne. W żadnym wypadku karta EKUZ nie będzie stanowiła dokumentu wystarczającego do uzyskania leczenia planowanego, tj. sytuacji, kiedy jest ono celem wyjazdu poza granice państwa właściwego.

 

Co oznacza pojęcie „świadczenie niezbędne z medycznego punktu widzenia podczas czasowego pobytu na terenie innego kraju członkowskiego UE/EFTA”?

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004, art. 25 pkt A ust. 3 rozporządzenia nr 987/2009 oraz Decyzji nr S3, ubezpieczony ma prawo do otrzymywania rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie jego pobytu, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu.

Przez pojęcie świadczenia niezbędnego należy rozumieć zatem każde świadczenie, co do którego lekarz zadecyduje, że zachodzi konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia w jakim znajduje się pacjent, tak, aby nie musiał on wracać do swojego państwa właściwego celem uzyskania leczenia.

 

Czy istnieje lista świadczeń zdrowotnych, która definiuje pojęcie „świadczenie niezbędne z medycznego punktu widzenia”?

Nie istnieje żaden wykaz świadczeń, które można byłoby uznać za niezbędne z medycznego punktu widzenia. Ustalenie takiego wykazu jest niemożliwe, albowiem za świadczenie niezbędne z medycznego punktu widzenia może zostać uznane każde świadczenie, jeżeli lekarz stwierdzi, że z przyczyn zdrowotnych i z uwagi na przewidywany czas pobytu pacjenta na terenie danego państwa członkowskiego UE/EFTA zachodzi konieczność udzielenia mu konkretnego rodzaju rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zanim wyjedziesz…

 

Wyjeżdżając za granicę warto zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii czy Szwajcarii na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w danym kraju, w placówkach działających

w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej – w przypadkach pilnych.

Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa np.:

 • wyjazd związany z pobytem tymczasowym, (np. w celu turystycznym lub odwiedzenia rodziny czy znajomych)
 • wyjazd związany z pracą, np. w związku z delegacją służbową pracownika najemnego (art. 12 ust. 1
 • rozporządzenia nr 883/2004), wykonywaniem podobnej pracy w innym państwie przez osobę prowadzącą
 • działalność tzw. „samo-delegowanie” (art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 883/2004), czy też w związku z
 • wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach
 • UE/EFTA (art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 883/2004) – dotyczy to osób posługujących się dokumentem
 • A1 oraz pracowników dyplomatycznych i konsularnych;
 • wyjazd do szkoły lub na uczelnię w celu kształcenia się, lub też na praktyki studenckie/uczniowskie, na
 • podstawie zaświadczenia z uczelni / szkoły (wypełnione zgodnie z wymogami określonym na 2 stronie
 • wniosku o wydanie karty EKUZ dla tej grupy ubezpieczonych);
 • poszukiwanie pracy przez bezrobotnego – dotyczy to osób posługujących się dokumentem U2;

 

Możliwe jest złożenie wniosku o EKUZ w każdym Oddziale Wojewódzkim NFZ lub Delegaturze.

Uwaga! Wydanie karty EKUZ przez OW NFZ, który nie jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,

dotyczy wyłącznie:

 • wnioskodawców, którzy w CWU mają status „ubezpieczony”;
 • sytuacji wyjątkowych, związanych np. z faktem podjęcia nauki, wykonywania pracy lub lokalizacją siedziby pracodawcy w województwie innym niż województwo, w którym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczony został zgłoszony do OW NFZ. Dotyczy to również sytuacji związanych z koniecznością pilnego
 • uzyskania karty EKUZ ze względu, np. na wyjazd turystyczny;

 

Druki wniosków na karty EKUZ są dostępne w oddziałach NFZ oraz na stronie internetowej i można je składać:

 • osobiście
 • poprzez osobę upoważnioną (Upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego lub innegodokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. Upoważnienie powinno byćwydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty, upoważnienie jest wymagane również od pracodawców, którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników) albo
 • przesłać pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty e-mail (gdy na wniosku przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej brak jest podpisu lub podpis jest nieczytelny, wnioskodawca ma możliwość wyłącznie odbioru osobistego karty EKUZ, jeżeli wniosek jest podpisany, zeskanowany możliwe jest odesłanie karty EKUZ na adres wskazany we wniosku lub jej odbiór przez osobę upoważnioną).

 

Karta EKUZ wystawiana jest na okres uzależniony od uprawnień ubezpieczonego.

 

Osoby ubezpieczone będą mogły otrzymać kartę EKUZ ważną na 6 miesięcy, np.:

 • osoby zatrudnione,
 • osoby prowadzące pozarolniczą oraz rolniczą działalność gospodarczą,
 • dzieci do 18 r.ż. (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia)., dzieci i młodzież powyżej 18 r.ż. na okres maksymalnie 6 miesięcy, ale nie dłużej niż ważność legitymacji szkolnej/studenckiej.

 

W trosce o Państwa czas prosimy mieć z sobą dokumenty potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzenie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni miesiąc, do przedłożenia w sytuacji braku potwierdzenia w/w faktu zgłoszenia w systemie.

 

Osoby pobierające świadczenie emerytalne – będą mogły otrzymać kartę EKUZ ważną na 5 lat.

 

Osoby pobierające rentę – będą mogły otrzymać kartę EKUZ ważną maksymalnie na 5 lat przy świadczeniu otrzymanym bezterminowo, w każdym innym przypadku maksymalnie na okres wynikający z dokumentu, należy mieć z sobą legitymację rencisty.

 

Kartę EKUZ ważną 2 miesiące będą mogły otrzymać:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, należy posiadać ze sobą zaświadczenie z PUP, według wytycznych na 2 stronie wniosku o wydanie EKUZ,
 • inne osoby ubezpieczone, np. osoby zgłoszone do ubezpieczenia dobrowolnego, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, osoby uprawnione na podstawie art. 67 ust. i 7 ustawy, należy mieć z sobą właściwy dokument, według wytycznych na 2 stronie wniosku o wydanie EKUZ.

 

Okres ważności karty liczony jest od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

Źródło: NFZ100 pytań do o EKUZ